Privaatsuspoliitika

UUEMÕISA AUTOKESKUS OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED (25. MAI 2018)

Uuemõisa Autokeskus OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 1. Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti Uuemõisa Autokeskus OÜ (registrikood 10376947) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 
 2. Uuemõisa Autokeskus OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping Uuemõisa Autokeskus OÜ ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. Uuemõisa Autokeskus OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. 
 3. Uuemõisa Autokeskus OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad Uuemõisa Autokeskus OÜ klienditeenindajad meie müügisalongides või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil keskus@uak.ee
 4. Uuemõisa Autokeskus OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel. Uuemõisa Autokeskus OÜ võib isikuandmeid töödelda ka teiste isikute volitatud töötlejana (nt müüdavate toodete ja teenuste tootjate, liisingu- või kindlustusteenuse pakkuja esindajana). Teiste vastutavate töötlejate poolt kontrollitavale isikuandmete töötlemisele võivad rakenduda vastavate vastutavate töötlejate privaatsustingimused, millega soovitame eraldi tutvuda.  
 5. Uuemõisa Autokeskus OÜ töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste (nt müügigarantii, järelgarantii, tagasikutsumised) vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks Uuemõisa Autokeskus OÜ juriidiliste kohustuste täitmiseks (sh nt Maanteeametiga) ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste ja vastavate kohustuste täitmise kohta.  
 6. Uuemõisa Autokeskus OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;
 • Kliendirahulolu uuringu teostamiseks kliendirahulolu uuringut korraldavale ettevõttele;
 • Uuemõisa Autokeskus OÜ reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus).
  Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste kohta.
 1. Uuemõisa Autokeskus OÜ arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Uuemõisa Autokeskus OÜ -l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes  nimetatutele. Samadel põhjustel võib Uuemõisa Autokeskus OÜ -l tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab Uuemõisa Autokeskus OÜ vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele. 
 2. Uuemõisa Autokeskus OÜ tegutseb toodete ja teenuste edasimüüjana. Ühtlasi kasutab Uuemõisa Autokeskus OÜ oma kaupade ja teenuste müügil alltöövõtjaid. Seetõttu võib olla käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie tarnijatele või alltöövõtjatele. Käesoleval hetkel edastab Uuemõisa Autokeskus OÜ nendel põhjustel isikuandmeid isikutele, kes on loetletud veebilehel uak.skoda.ee/privaatsuspoliitika
 3. Uuemõisa Autokeskus OÜ tagab, et kõik isikud, kellele Uuemõisa Autokeskus OÜ edastab punkti 9 alusel isikuandmeid nende töötlemiseks vastutava töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt Uuemõisa Autokeskus OÜ juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega. 
 4. Uuemõisa Autokeskus OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Uuemõisa Autokeskus OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Uuemõisa Autokeskus OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 5. Andmesubjektil on Uuemõisa Autokeskus OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
 • ​õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
 • õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
 • õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
 • õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 1. Punktis 12 märgitud õiguste teostamiseks palub Uuemõisa Autokeskus OÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. Samadel kontaktidel palume pöörduda küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Uuemõisa Autokeskus OÜ poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud kolmandate isikute poolt. 
 2. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Uuemõisa Autokeskus OÜ poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Uuemõisa Autokeskus OÜ õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt Uuemõisa Autokeskus OÜ ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping. 
 3. Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Uuemõisa Autokeskus OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 4. Käesolevad tingimused kehtivad alates 25. mai 2018. Uuemõisa Autokeskus OÜ võib tingimusi muuta uue tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu.